Jump to content
Sign in to follow this  
Mivčo

script Ingame Camera Movement Editor by Drebin

Recommended Posts

Ingame Camera Movement Editor

O čom to je?

Jedná sa o FilterScript, ktorý vám pomôže pri vytváraní pohybu fotoaparátu pomocou InterpolateCameraLookAt a InterpolateCameraPos v hre. Používa sa FlyMod s ktorými môžete ľahko lietať po mape.

 

Vlastnosti
 
=> Lietať pomocou FlyMode
=> Nastavte pozície kamery jednoducho kliknutím na tlačidlo myši
=> Môžete zmeniť štart pozície, koniec pozície a rýchlosť pozície aj po ukončení pohybu
=> Jednoducho používaný systém aj z návodom 

 

Video

 

 

 

 

Poznámka: Tento filtercript bude fungovať len s SA-MP 0.3e RC5 a vyššie

 

Download:

 

 

/*

			 _____      _   _
			| __ \     | |  (_)
			| | | |_ __ ___| |__ _ _ __
			| | | | '__/ _ \ '_ \| | '_ \
			| |__| | | | __/ |_) | | | | |
			|_____/|_| \___|_.__/|_|_| |_|
						©2012
						
			      v 1.1

*/
#include <a_samp>
#include <zcmd>

#define MOVE_SPEED       100.0
#define ACCEL_RATE       0.03

#define CAMERA_MODE_NONE  	0
#define CAMERA_MODE_FLY   	1

#define MOVE_FORWARD  		1
#define MOVE_BACK    		2
#define MOVE_LEFT    		3
#define MOVE_RIGHT   		4
#define MOVE_FORWARD_LEFT    5
#define MOVE_FORWARD_RIGHT   6
#define MOVE_BACK_LEFT     7
#define MOVE_BACK_RIGHT     8

#define DIALOG_MENU 1678
#define DIALOG_MOVE_SPEED 1679
#define DIALOG_ROT_SPEED 1680
#define DIALOG_EXPORTNAME 1681
#define DIALOG_CLOSE_NEW 1682

const Float:fScale = 5.0;
new MenuTimer;
new Float:fPX, Float:fPY, Float:fPZ, Float:fVX, Float:fVY, Float:fVZ, Float:object_x, Float:object_y, Float:object_z;
new bool:IsCreating[MAX_PLAYERS] 		= false;
new bool:IsReSettingStart[MAX_PLAYERS] 	= false;
new bool:IsReSettingEnd[MAX_PLAYERS] 	= false;
new bool:SettingFirstLoc[MAX_PLAYERS] 	= false;
new bool:SettingLastLoc[MAX_PLAYERS] 	= false;
new bool:IsCamMoving[MAX_PLAYERS] 		= false;

enum noclipenum
{
	cameramode,
	flyobject,
	mode,
	lrold,
	udold,
	lastmove,
	Float:accelmul
}
new noclipdata[MAX_PLAYERS][noclipenum];

enum Coordinates
{
	Float:StartX,
	Float:StartY,
	Float:StartZ,
	Float:EndX,
	Float:EndY,
	Float:EndZ,
	Float:StartLookX,
	Float:StartLookY,
	Float:StartLookZ,
	Float:EndLookX,
	Float:EndLookY,
	Float:EndLookZ,
	MoveSpeed,
	RotSpeed
}
new coordInfo[MAX_PLAYERS][Coordinates];

#if defined FILTERSCRIPT

public OnFilterScriptInit()
{
	print("\n--------------------------------------");
	print(" CamEditor by Drebin");
	print("--------------------------------------\n");
	return 1;
}

public OnFilterScriptExit()
{
  for(new x; x<MAX_PLAYERS; x++)
	{
		if(noclipdata[x][cameramode] == CAMERA_MODE_FLY) CancelFlyMode(x);
	}
	return 1;
}

#endif

public OnPlayerConnect(playerid)
{
  noclipdata[playerid][cameramode] 	= CAMERA_MODE_NONE;
	noclipdata[playerid][lrold]	  	 	= 0;
	noclipdata[playerid][udold]  		= 0;
	noclipdata[playerid][mode]  		= 0;
	noclipdata[playerid][lastmove]  	= 0;
	noclipdata[playerid][accelmul]  	= 0.0;
	IsCreating[playerid] 				= false;
	IsReSettingStart[playerid] 			= false;
	IsReSettingEnd[playerid] 			= false;
	SettingFirstLoc[playerid] 			= false;
	SettingLastLoc[playerid] 			= false;
	IsCamMoving[playerid] 				= false;
	coordInfo[playerid][MoveSpeed] 		= 1000;
	coordInfo[playerid][RotSpeed] 		= 1000;
	return 1;
}

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
	if(IsCreating[playerid] == false) SendClientMessage(playerid, -1, "Príkaz: /cameditor na otvorenie editora záznam kamery");
}

CMD:cameditor(playerid,params[])
{
	if(IsCamMoving[playerid] == false)
 	{
		if(GetPVarType(playerid, "FlyMode"))
		{
			CancelFlyMode(playerid);
			IsCreating[playerid] = false;
		}
		else FlyMode(playerid);
	}
	return 1;
}

CMD:closecameditor(playerid,params[])
{
	if(IsCreating[playerid])
 	{
 		CancelFlyMode(playerid);
  		IsCreating[playerid] = false;
   	noclipdata[playerid][cameramode] 	= CAMERA_MODE_NONE;
		noclipdata[playerid][lrold]	  	 	= 0;
		noclipdata[playerid][udold]  		= 0;
		noclipdata[playerid][mode]  		= 0;
		noclipdata[playerid][lastmove]  	= 0;
		noclipdata[playerid][accelmul]  	= 0.0;
		IsCreating[playerid] 				= false;
		IsReSettingStart[playerid] 			= false;
		IsReSettingEnd[playerid] 			= false;
		SettingFirstLoc[playerid] 			= false;
		SettingLastLoc[playerid] 			= false;
		IsCamMoving[playerid] 				= false;
		coordInfo[playerid][MoveSpeed] 		= 1000;
		coordInfo[playerid][RotSpeed] 		= 1000;
		SendClientMessage(playerid, -1, "Opustili ste editor pre pohyb kamery.");
 	}
 	else SendClientMessage(playerid, -1, "Momentálne nepoužívate editor pre pohyb kamery.");
	return 1;
}

public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
{
  if ((newkeys & KEY_FIRE) && !(oldkeys & KEY_FIRE))
  {
    if(IsCreating[playerid] == true)
    {
      if(SettingFirstLoc[playerid] == true)
			{
		    const Float:fScale = 5.0;
				GetPlayerCameraPos(playerid, fPX, fPY, fPZ);
				GetPlayerCameraFrontVector(playerid, fVX, fVY, fVZ);
				object_x = fPX + floatmul(fVX, fScale);
				object_y = fPY + floatmul(fVY, fScale);
				object_z = fPZ + floatmul(fVZ, fScale);
				coordInfo[playerid][StartX] 		= fPX;
				coordInfo[playerid][StartY] 		= fPY;
				coordInfo[playerid][StartZ] 		= fPZ;
				coordInfo[playerid][StartLookX] 	= object_x;
				coordInfo[playerid][StartLookY] 	= object_y;
				coordInfo[playerid][StartLookZ] 	= object_z;
		    if(IsReSettingStart[playerid] == true)
		    {
					SendClientMessage(playerid, -1, "{8EFF8E}>{FFFFFF} Štartovacia pozícia {8EFF8E}re-set.");
					ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU, DIALOG_STYLE_LIST,"Dalsi Krok?","Ukažka\nZmeniť Štart\nZmeniť Koniec\nZmeniť Rýchlosť\nUložiť","Ok","Koniec");
					IsReSettingStart[playerid] 		= false;
					IsReSettingEnd[playerid] 		= false;
					SettingFirstLoc[playerid] 		= false;
					SettingLastLoc[playerid] 		= false;
				}
				else
				{
				  SendClientMessage(playerid, -1, "{8EFF8E}>{FFFFFF} Štartovacia pozícia {8EFF8E}set.");
				  SendClientMessage(playerid, -1, "Teraz používate {F58282}~k~~PED_FIREWEAPON~ {FFFFFF}aby ste uložili pozíciu kamery ako {F58282}koniec {FFFFFF}pozicie.");
				  SettingLastLoc[playerid] = true;
				  SettingFirstLoc[playerid] = false;
				}
			}
			else if(SettingLastLoc[playerid] == true)
			{
			  const Float:fScale = 5.0;
		    new string[512];
			  format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované {F58282}movement{a9c4e4} čas v milisekundách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundách\n\n\nPoznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
			  ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MOVE_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Rýchlosť pohybu", string,"Ok","Koniec");
				GetPlayerCameraPos(playerid, fPX, fPY, fPZ);
				GetPlayerCameraFrontVector(playerid, fVX, fVY, fVZ);
				object_x = fPX + floatmul(fVX, fScale);
				object_y = fPY + floatmul(fVY, fScale);
				object_z = fPZ + floatmul(fVZ, fScale);
				coordInfo[playerid][EndX] 			= fPX;
				coordInfo[playerid][EndY] 			= fPY;
				coordInfo[playerid][EndZ] 			= fPZ;
				coordInfo[playerid][EndLookX] 		= object_x;
				coordInfo[playerid][EndLookY] 		= object_y;
				coordInfo[playerid][EndLookZ] 		= object_z;
				if(IsReSettingEnd[playerid] == true)
				{
				  SendClientMessage(playerid, -1, "{8EFF8E}>{FFFFFF} Koniec pozície {8EFF8E}re-set.");
				  ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU, DIALOG_STYLE_LIST,"Dalsi Krok?","Ukažka\nZmeniť Štart\nZmeniť Koniec\nZmeniť Rýchlosť\nUložiť","Ok","Koniec");
		      IsReSettingStart[playerid] 		= false;
					IsReSettingEnd[playerid] 		= false;
					SettingFirstLoc[playerid] 		= false;
					SettingLastLoc[playerid] 		= false;
				}
				else
				{
				  SendClientMessage(playerid, -1, "{8EFF8E}>{FFFFFF} Koniec pozície {8EFF8E}set.");
				  SettingLastLoc[playerid] = false;
				}
			}
		}
  }
	return 1;
}

public OnPlayerUpdate(playerid)
{
	if(noclipdata[playerid][cameramode] == CAMERA_MODE_FLY)
	{
		new keys,ud,lr;
		GetPlayerKeys(playerid,keys,ud,lr);

		if(noclipdata[playerid][mode] && (GetTickCount() - noclipdata[playerid][lastmove] > 100))
		{
		  MoveCamera(playerid);
		}
		if(noclipdata[playerid][udold] != ud || noclipdata[playerid][lrold] != lr)
		{
			if((noclipdata[playerid][udold] != 0 || noclipdata[playerid][lrold] != 0) && ud == 0 && lr == 0){
				StopPlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject]);
				noclipdata[playerid][mode]   = 0;
				noclipdata[playerid][accelmul] = 0.0;
			}
			else
			{
				noclipdata[playerid][mode] = GetMoveDirectionFromKeys(ud, lr);
				MoveCamera(playerid);
			}
		}
		noclipdata[playerid][udold] = ud; noclipdata[playerid][lrold] = lr;
		return 0;
	}
	return 1;
}

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
	switch(dialogid)
	{
	  case DIALOG_MENU:
	  {
	    if(response)
	    {
		    switch(listitem)
		    {
					case 0: //Preview
					{
					  PreviewMovement(playerid);
					}
					case 1: //Change start
					{
					  DestroyPlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject]);
						IsReSettingEnd[playerid] 	= false;
						SettingLastLoc[playerid] 	= false;
					  IsReSettingStart[playerid] = true;
					  SettingFirstLoc[playerid] = true;
					  noclipdata[playerid][flyobject] = CreatePlayerObject(playerid, 19300, coordInfo[playerid][StartX], coordInfo[playerid][StartY], coordInfo[playerid][StartZ], 0.0, 0.0, 0.0);
            TogglePlayerSpectating(playerid, true);
						AttachCameraToPlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject]);
						SetPVarInt(playerid, "FlyMode", 1);
						noclipdata[playerid][cameramode] = CAMERA_MODE_FLY;
						SendClientMessage(playerid, -1, "Použiť {F58282}~k~~PED_FIREWEAPON~ {FFFFFF}pre nastavenie {F58282}novej {FFFFFF}pozicie.");
					}
					case 2: //Change end
					{
					  DestroyPlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject]);
						IsReSettingStart[playerid] 	= false;
						SettingFirstLoc[playerid] 	= false;
					  IsReSettingEnd[playerid] = true;
					  SettingLastLoc[playerid] = true;
					  IsCreating[playerid] 	 = true;
					  SetCameraBehindPlayer(playerid);
					  noclipdata[playerid][flyobject] = CreatePlayerObject(playerid, 19300, coordInfo[playerid][EndX], coordInfo[playerid][EndY], coordInfo[playerid][EndZ], 0.0, 0.0, 0.0);
            TogglePlayerSpectating(playerid, true);
						AttachCameraToPlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject]);
						SetPVarInt(playerid, "FlyMode", 1);
						noclipdata[playerid][cameramode] = CAMERA_MODE_FLY;
						SendClientMessage(playerid, -1, "Použiť {F58282}~k~~PED_FIREWEAPON~ {FFFFFF}pre nastavenie {F58282}konečnej {FFFFFF}pozície.");
					}
					case 3: //Change speed
					{
					  new string[512];
					  format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované pre {F58282}pohyb{a9c4e4} čas v milisekundách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundách\n\n\nPoznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
					  ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MOVE_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Movement Speed", string,"Ok","Cancel");
					}
					case 4: //Export
					{
					  ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_EXPORTNAME, DIALOG_STYLE_INPUT, "Uložiť pohyb","Zadajte názov pre pohyb","Ok","Koniec");
					}
		    }
			}
			else
			{
				CancelFlyMode(playerid);
  			SendClientMessage(playerid, -1, "Opustili ste editor pre pohyb kamery.");
  				IsCreating[playerid] = false;
			}
	  }
   case DIALOG_MOVE_SPEED:
	  {
	    if(response)
	    {
				if(strlen(inputtext))
				{
		      if(IsNumeric(inputtext))
		      {
		        coordInfo[playerid][MoveSpeed] = strval(inputtext);
		        new string[512];
		  			format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované pre {F58282}rotaciu{a9c4e4} čas v milisekundách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundách\n\n\nPoznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
	          ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ROT_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Rotacia rýchlosť", string,"Ok","Koniec");
	          IsReSettingStart[playerid] = false;
						IsReSettingEnd[playerid]  = false;
					}
		      else
		      {
		        new string[512];
	  				format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované pre {F58282}pohyb{a9c4e4} čas v milisekondách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundy\n{FF0000}Používajte len čísla\n\n{F58282}Poznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
		        ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MOVE_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Pohybová rýchlosť", string,"Ok","Koniec");
		      }
				}
				else
				{
				  new string[512];
  				format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované pre {F58282}pohyb{a9c4e4} čas v milisekondách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundy\n{FF0000}Ty musíš zadať hodnotu\n\n{F58282}Poznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
    			ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MOVE_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Pohybová rýchlosť", string,"Ok","Koniec");
				}
	    }
	    else
	    {
        ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU, DIALOG_STYLE_LIST,"Dalsi Krok?","Ukažka\nZmeniť Štart\nZmeniť Koniec\nZmeniť Rýchlosť\nUložiť","Ok","Koniec");
	    }
	  }
	  case DIALOG_ROT_SPEED:
	  {
	    if(response)
	    {
	      if(strlen(inputtext))
	      {
		      if(IsNumeric(inputtext))
		      {
		        coordInfo[playerid][RotSpeed] = strval(inputtext);
		        ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU, DIALOG_STYLE_LIST,"Dalsi Krok?","Ukažka\nZmeniť Štart\nZmeniť Koniec\nZmeniť Rýchlosť\nUložiť","Ok","Koniec");
	          IsReSettingStart[playerid] = false;
						IsReSettingEnd[playerid]  = false;
					}
		      else
		      {
         		new string[512];
	  				format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované pre {F58282}pohyb{a9c4e4} čas v milisekondách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundy\n{FF0000}Používajte len čísla\n\n{F58282}Poznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
		        ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ROT_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Rotacia rýchlosť", string,"Ok","Koniec");
		      }
				}
				else
				{
				  new string[512];
  				format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované pre {F58282}pohyb{a9c4e4} čas v milisekondách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundy\n{FF0000}Ty musíš zadať hodnotu\n\n{F58282}Poznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
    			ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ROT_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Rotacia rýchlosť", string,"Ok","Koniec");
				}
	    }
	    else
	    {
	      new string[512];
				format(string, sizeof(string), "Zadajte požadované pre {F58282}pohyb{a9c4e4} čas v milisekondách\n\nAktuálna rýchlosť pohybu: \t{F58282}%i milisekundy\n{a9c4e4}Aktuálna rýchlosť otáčania: \t{F58282}%i milisekundy\n{FF0000}Ty musíš zadať hodnotu\n\n{F58282}Poznámka: {a9c4e4}1 sekunda = 1000 milisekunda", coordInfo[playerid][MoveSpeed], coordInfo[playerid][RotSpeed]);
 				ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MOVE_SPEED, DIALOG_STYLE_INPUT, "Pohybová rýchlosť", string,"Ok","Koniec");
	    }
	  }
	  case DIALOG_EXPORTNAME:
	  {
	    if(response)
	    {
        if(strlen(inputtext))
        {
					ExportMovement(playerid, inputtext);
				}
				else
				{
				  ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_EXPORTNAME, DIALOG_STYLE_INPUT, "Save movement","Enter a name for the movement\n{FF0000}You need to enter a text","Ok","Cancel");
				}
			}
	    else
	    {
	      ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU, DIALOG_STYLE_LIST,"Dalsi Krok?","Ukažka\nZmeniť Štart\nZmeniť Koniec\nZmeniť Rýchlosť\nUložiť","Ok","Koniec");
	    }
	  }
	  case DIALOG_CLOSE_NEW:
	  {
	    if(response)
	    {
	      IsCreating[playerid]   = true;
				SettingFirstLoc[playerid] = true;
				FlyMode(playerid);
	    }
	    else
	    {
	      SendClientMessage(playerid, -1, "Opustili ste editor pre pohyb kamery.");
				CancelFlyMode(playerid);
	      IsCreating[playerid] = false;
	    }
	  }
	}
	return 1;
}

forward ShowPlayerMenu(playerid);
public ShowPlayerMenu(playerid)
{
	KillTimer(MenuTimer);
	IsCamMoving[playerid] = false;
	ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_MENU, DIALOG_STYLE_LIST,"Dalsi Krok?","Ukažka\nZmeniť Štart\nZmeniť Koniec\nZmeniť Rýchlosť\nUložiť","Ok","Koniec");
	return 1;
}

forward PreviewMovement(playerid);
public PreviewMovement(playerid)
{
  IsCamMoving[playerid] = true;
  DestroyObject(noclipdata[playerid][flyobject]);
  SetCameraBehindPlayer(playerid);
  if(coordInfo[playerid][MoveSpeed] > coordInfo[playerid][RotSpeed])
  	MenuTimer = SetTimerEx("ShowPlayerMenu", coordInfo[playerid][MoveSpeed], 0, "i", playerid);
	else
		MenuTimer = SetTimerEx("ShowPlayerMenu", coordInfo[playerid][RotSpeed], 0, "i", playerid);
	InterpolateCameraPos(playerid, coordInfo[playerid][StartX], coordInfo[playerid][StartY], coordInfo[playerid][StartZ], coordInfo[playerid][EndX], coordInfo[playerid][EndY], coordInfo[playerid][EndZ],coordInfo[playerid][MoveSpeed]);
	InterpolateCameraLookAt(playerid, coordInfo[playerid][StartLookX],coordInfo[playerid][StartLookY],coordInfo[playerid][StartLookZ],coordInfo[playerid][EndLookX],coordInfo[playerid][EndLookY],coordInfo[playerid][EndLookZ],coordInfo[playerid][RotSpeed]);
	return 1;
}

forward ExportMovement(playerid, inputtext[]);
public ExportMovement(playerid, inputtext[])
{
  new tagstring[64];
	new movestring[512];
	new rotstring[512];
	new filename[50];
	format(filename, 128, "CamEdit_%s.txt", inputtext);
	format(tagstring, sizeof(tagstring), "|----------%s----------|\r\n", inputtext);
	format(movestring, sizeof(movestring),"InterpolateCameraPos(playerid, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %i);\r\n",coordInfo[playerid][StartX], coordInfo[playerid][StartY], coordInfo[playerid][StartZ], coordInfo[playerid][EndX], coordInfo[playerid][EndY], coordInfo[playerid][EndZ],coordInfo[playerid][MoveSpeed]);
	format(rotstring,sizeof(rotstring),"InterpolateCameraLookAt(playerid, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %i);",coordInfo[playerid][StartLookX],coordInfo[playerid][StartLookY],coordInfo[playerid][StartLookZ],coordInfo[playerid][EndLookX],coordInfo[playerid][EndLookY],coordInfo[playerid][EndLookZ],coordInfo[playerid][RotSpeed]);
	new File:File = fopen(filename, io_write);
	fwrite(File, tagstring);
	fwrite(File, movestring);
	fwrite(File, rotstring);
	fclose(File);
	new myOutpString[256];
	format(myOutpString, sizeof(myOutpString), "Pohyb kamery uložený pod {F58282}%s {a9c4e4}do zložky scriptfiles!\n\nČo chceš urobiť ďalej?", filename);
	ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_CLOSE_NEW, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Čo dalej?",myOutpString,"Vytvoriť nové","Exit");
}

stock GetMoveDirectionFromKeys(ud, lr)
{
	new direction = 0;

  if(lr < 0)
	{
		if(ud < 0) 		direction = MOVE_FORWARD_LEFT;
		else if(ud > 0) direction = MOVE_BACK_LEFT;
		else      direction = MOVE_LEFT;
	}
	else if(lr > 0)
	{
		if(ud < 0)   direction = MOVE_FORWARD_RIGHT;
		else if(ud > 0) direction = MOVE_BACK_RIGHT;
		else			direction = MOVE_RIGHT;
	}
	else if(ud < 0) 	direction = MOVE_FORWARD;
	else if(ud > 0) 	direction = MOVE_BACK;

	return direction;
}

//--------------------------------------------------

stock MoveCamera(playerid)
{
	new Float:FV[3], Float:CP[3];
	GetPlayerCameraPos(playerid, CP[0], CP[1], CP[2]);
  GetPlayerCameraFrontVector(playerid, FV[0], FV[1], FV[2]);
	if(noclipdata[playerid][accelmul] <= 1) noclipdata[playerid][accelmul] += ACCEL_RATE;
	new Float:speed = MOVE_SPEED * noclipdata[playerid][accelmul];
	new Float:X, Float:Y, Float:Z;
	GetNextCameraPosition(noclipdata[playerid][mode], CP, FV, X, Y, Z);
	MovePlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject], X, Y, Z, speed);
	noclipdata[playerid][lastmove] = GetTickCount();
	return 1;
}

//--------------------------------------------------

stock GetNextCameraPosition(move_mode, Float:CP[3], Float:FV[3], &Float:X, &Float:Y, &Float:Z)
{
  #define OFFSET_X (FV[0]*6000.0)
	#define OFFSET_Y (FV[1]*6000.0)
	#define OFFSET_Z (FV[2]*6000.0)
	switch(move_mode)
	{
		case MOVE_FORWARD:
		{
			X = CP[0]+OFFSET_X;
			Y = CP[1]+OFFSET_Y;
			Z = CP[2]+OFFSET_Z;
		}
		case MOVE_BACK:
		{
			X = CP[0]-OFFSET_X;
			Y = CP[1]-OFFSET_Y;
			Z = CP[2]-OFFSET_Z;
		}
		case MOVE_LEFT:
		{
			X = CP[0]-OFFSET_Y;
			Y = CP[1]+OFFSET_X;
			Z = CP[2];
		}
		case MOVE_RIGHT:
		{
			X = CP[0]+OFFSET_Y;
			Y = CP[1]-OFFSET_X;
			Z = CP[2];
		}
		case MOVE_BACK_LEFT:
		{
			X = CP[0]+(-OFFSET_X - OFFSET_Y);
 			Y = CP[1]+(-OFFSET_Y + OFFSET_X);
		 	Z = CP[2]-OFFSET_Z;
		}
		case MOVE_BACK_RIGHT:
		{
			X = CP[0]+(-OFFSET_X + OFFSET_Y);
 			Y = CP[1]+(-OFFSET_Y - OFFSET_X);
		 	Z = CP[2]-OFFSET_Z;
		}
		case MOVE_FORWARD_LEFT:
		{
			X = CP[0]+(OFFSET_X - OFFSET_Y);
			Y = CP[1]+(OFFSET_Y + OFFSET_X);
			Z = CP[2]+OFFSET_Z;
		}
		case MOVE_FORWARD_RIGHT:
		{
			X = CP[0]+(OFFSET_X + OFFSET_Y);
			Y = CP[1]+(OFFSET_Y - OFFSET_X);
			Z = CP[2]+OFFSET_Z;
		}
	}
}
//--------------------------------------------------

stock CancelFlyMode(playerid)
{
	DeletePVar(playerid, "FlyMode");
	CancelEdit(playerid);
	TogglePlayerSpectating(playerid, false);
	DestroyPlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject]);
	noclipdata[playerid][cameramode] = CAMERA_MODE_NONE;
	IsReSettingStart[playerid] 	= false;
	IsReSettingEnd[playerid] 	= false;
	SettingFirstLoc[playerid] 	= false;
	SettingLastLoc[playerid] 	= false;
	return 1;
}

//--------------------------------------------------

stock FlyMode(playerid)
{
	new Float:X, Float:Y, Float:Z;
	IsCreating[playerid] = true;
	SettingFirstLoc[playerid] = true;
	GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
	noclipdata[playerid][flyobject] = CreatePlayerObject(playerid, 19300, X, Y, Z, 0.0, 0.0, 0.0);
	TogglePlayerSpectating(playerid, true);
	AttachCameraToPlayerObject(playerid, noclipdata[playerid][flyobject]);

	SetPVarInt(playerid, "FlyMode", 1);
	noclipdata[playerid][cameramode] = CAMERA_MODE_FLY;
	SendClientMessage(playerid, -1, "Zadali ste editor pohybu pohybu kamery.");
	SendClientMessage(playerid, -1, "Môžeš pouiť /closecameditor pre ukončenie príkazu.");
	SendClientMessage(playerid, -1, "Pomocou šípkami HORE DOLE DOPRAVA či DOLAVA sa môžte pohybovať po mape");
	SendClientMessage(playerid, -1, "Príkaz {F58282}~k~~PED_FIREWEAPON~ {FFFFFF}aby ste uložili pozíciu kamery ako {F58282}štartovaciu {FFFFFF}pozíciu.");
	return 1;
}

IsNumeric(szInput[]) {
	new iChar, i = 0;
	while ((iChar = szInput[i++])) if (!('0' <= iChar <= '9')) return 0;
	return 1;
} 

 

 

 

 

 

Original topic:

 

 

 

 

 

Inštalácia:

 

1. Skopírujte script a dajte ho do programu pawno

2. Stlačte F5 vytvorí sa vám príkaz v amx

3. Vytvorený príkaz dajte do zložky FilterScript

4. Vytvorený príkaz zapíšte do server.cfg

5. Spustite server a ste hotoví!

 

 

 

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×