Jump to content

Pravidla

Podmínky používání diskuzního fóra a portálu Pawno.cz

Diskuzním fórem (dále jen fórum) a portálem se rozumí internetová aplikace na URL adrese https://pawno.cz

Provozovatelem fóra a portálu je:

Jakub Fremund
 IČ: 07073470

dále jen provozovatel.

Podmínky používání fóra

 1. Registrace uživatelského účtu a jeho užívání je zdarma.
 2. Je zakázaná jakákoliv aktivita a chování, které není v souladu s právním řádem České Republiky.
 3. Je zakázáno urážet, ponižovat, či jiným způsobem ubližovat ostatním uživatelům tohoto fóra
 4. Je zakázáno šíření warez obsahu a dalších nelegálních materiálů.
  1. Uživatel je povinen uvést autora a zdroj na všechny open-source materiály
  2. V případě nejasného původu šířeného materiálu zabrání administrátoři fóra v jeho dalším šíření
 5. Fórum slouží jako prostředek konstruktivní výměny odborných informací a rad z oblasti IT služeb, programování a herních žánrů.
  1. Je zakázáno fórum využívat jen k propagaci vlastních materiálů a produktů
 6. Administrátoři fóra mohou:
  1. Smazat jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem
  2. Skrýt jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem
  3. Upravit jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem
 7. Administrátoři fóra ani provozovatel nenesou odpovědnost za obsah zveřejněný uživateli tohoto fóra.
 8. Využívání fóra je výhradně na vlastní odpovědnost uživatele. Administrátoři fóra ani provozovatel nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou v souvislosti s činností fóra

Podmínky nahrávání souborů

 1. Nahrávání souborů, materiálů a produktů jejich autory je zdarma.
 2. Je zakázáno šířit a nahrávat soubory, ke kterým nemá uživatel autorská práva nebo povolení od autora k jejich šíření.
  1. Nahráním souboru na fórum uživatel prohlašuje, že je oprávněn tento soubor umístit na server, rovněž prohlašuje, že je oprávněn tento soubor sdílet.
  2. Provozovatel se zavazuje umožnit uživateli tento soubor kdykoliv odstranit z fóra a serveru.
  3. Provozovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení souboru uživatelem.
 3. Služba nahrávání souborů není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je zodpovědný za vlastní zálohování nahraných souborů, a to na své vlastní náklady. Provozovatel nezaručuje, že jakýkoliv soubor nebo jeho část nebude poškozen, či smazán. Provozovatel není odpovědný za případnou škodu, nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou souboru či jeho části.
 4. Nahráním souboru na fórum uživatel pověřuje provozovatele fóra k automatickému zpracování a uložení souboru na server.
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo nahraný soubor kdykoliv odstranit, či jinak omezit jeho dostupnost.
  2. Provozovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
  3. Provozovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služby nahrávání souborů nebo fóra, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služby nahrávání souborů.
  4. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že provozovatel neposkytuje ohledně poskytování služby nahrávání souborů žádné záruky, a že je proto poskytování služby nahrávání souborů spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje.
  5. Provozovatel uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním fóra a služby nahrávání souborů. 

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání funkcí fóra uživatelem, zejména pro funkci uživatelského profilu a komunikace mezi uživateli, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání fóra (e-mail, telefon, IP adresa, cookies, datum narození, jméno).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatelé užívají funkcí fóra, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec bodů 2. a 3. , pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoliv zprávy, obsahující informace o novinkách, které fórum nabízí.
 6. Na fóru se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
 7. Uživatel může požádat provozovatele na e-mailové adrese [email protected] o odstranění jeho uživatelského profilu spolu se všemi jeho osobními údaji.

Obchodní sdělení

 1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci funkce fóra mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen reklama) třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, telefonní číslo, adresu a e-mailovou adresu) o návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby. 
 2. Uživatel registrací na fóru uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatele. Uživatel může odběr obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky a vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
 2. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit znění těchto podmínek. Změny podmínek nabývají účinnosti ke dni, který provozovatel určí.
 4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými provozovatelem a provozem fóra dle těchto podmínek mohou být převedeny na třetí osoby. Převod nebo přechod práv a povinností uživatele a provozovatele nemá vliv na platnost a účinnosti těchto podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.05.2020

×
×
 • Create New...