Jump to content

Pravidla

A. Účet a registrace

1. Uživatel si založením účtu pronajímá tento účet a možnost z něj přispívat a uzavírá závaznou smlouvu mezi ním a Pawno.cz (poskytovatel) a zavazuje se dodržovat níže uvedená pravidla.

2. Uživatel může mít pronajatý jen jeden uživatelský účet (dále jen „účet“).

2.1. V případě, že si uživatel založí účet s vědomím, že už má jeden pronajatý, bude mu takový účet zablokován a budou zablokovány i všechny jeho IP adresy, ze kterých na fórum přistupoval.

3. Uživatel bere na vědomí, že není vlastníkem založeného účtu, účet má pouze pronajatý a společně s tím má možnost z něj přispívat.

3.1. Uživatel je při používání pronajatého účtu zodpovědný za jakékoliv porušení zákonů České a Slovenské republiky i za porušení Podmínek užívání počas doby užívání pronajatého účtu.

3.2. Uživatel má nárok na odstranění svých osobních údajů z účtu (výjimkou jsou údaje specifikované v čl. A bodě 3.3).

3.2.1. V takovém případě bude uživateli odepřen přístup na účet, čímž mu bude odepřena i možnost příspívat z tohoto účtu.

3.2.2. Dojde tím také k ukončení pronájmu účtu a k vypovězení smlouvy mezi Pawno.cz a uživatelem.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že Pawno.cz si vyhrazuje právo na zachování e-mailové adresy a IP adres, ze kterých bylo k účtu přistupováno, v neveřejné databázi.

4. Pawno.cz si vyhrazuje právo kdykoliv vypovědět smlouvu mezi Pawno.cz a zákazníkem, čímž mu bude ukončen pronájem účtu a odepřena možnost přispívat z tohoto účtu.

B. Přispívání a obsah

1. Uživatel se zavazuje, že obsah jeho příspěvků nebude porušovat zákony České a Slovenské republiky.

2. Uživatel nesmí zveřejňovat příspěvky s pornografickým a erotickým obsahem.

3. Uživatel bere na vědomí, že všechny vytvořené příspěvky z účtu jsou majetkem Pawno.cz (poskytovatele), nakolik je uživatel vytváří z pronajatého účtu, který je majetkem poskytovatele.

3.1 V případě zveřejnění licencovaného obsahu zodpovídáte za jeho legálnost a poskytujete Pawno.cz nevýhradní, prenosnou, převoditelnou, celosvětovou, bezúplatnou licenci na daný obsah.

3.1.1. V případě porušení autorských práv platí to uvedené v čl. A bodu 2.1.

3.1.2. Licence poskytnutá Pawno.cz platí do okamžiku odstranění obsahu z fóra (ať již na Vaši žádost či za zvláštní podmínky uvedené v čl. B bodu 4).

4. Poruší-li uživatel Podmínky užívaní či Globální pravidla fóra, může být jeho obsah z fóra odebrán.

5. Registrací berete na vědomí, že Vámi vytvořený obsah může existovat v záložních kopií fóra po přiměřene dlouhou dobu (v takovém případě však nebude veřejně dostupný).

C. Závěrečná ustanovení

1. Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat zde uvedené Podmínky užívání a zároveň že bude dodržovat Globální pravidla fóra, které jsou s těmito podmínkami v souladu.

1.1. To platí i v případě, že dojde ke změně či doplnění těchto pravidel; na změnu Vás Pawno.cz upozorní (viz čl. C bod 4.1).

2. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami užívání a Globálními pravidly fóra a že bude pravidelně sledovat, zda nedošlo k jejich změně či doplnění.

3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení Podmínek užívání či Globálních pravidel fóra může být, dle výše přestupku, potrestán slovním upozorněním, bodovaným varováním, odebráním možnosti přispívat do konkrétních či všech částí fóra, dočasnou nebo trvalou blokací účtu nebo deaktivací účtu.

4. Pawno.cz si vyhrazuje právo změnit Podmínky užívání či Globální pravidla fóra.

4.1. V takovém případě se Pawno.cz zavazuje upozornit uživatele na tuto skutečnost, a to informačním oznámením na hlavní stránce.

 

 

Poslední změna podmínek 21. 1. 2018.