Přejít na obsah

#4 Operátory – základy a aritmetické operátory [*]

tutorial tut samp pawn operátor operand operace aritmetika výraz

  • Pokud chcete odpovědět, přihlaste se
Žádné odpovědi

#1
vEnd

vEnd

    Marc Wayne "B-Dup"

  • Globální moderátor
  • Příspěvků: 494
  • Je tu celkem: 45d 7h 38m 51s

Obtížnost: :1:

Osnova:
1. Úvod, co je operátor a operand
2. Dělení operátorů
3. Aritmetické operátory
4. Závěr

1. Úvod
Vítám Vás u čtvrtého návodu pro začínající pawnery. Tématem tohoto návodu budou základní informace o operátorech, jejich dělení a aritmetické operátory. O dalších druzích operátorů napíši, vzhledem k množství informací, návod zvlášť.

Ačkoliv to teď nevíte, operátory jsme využívali už v předchozích návodech, ale také v matematice (třeba +). Úkolem operátorů je vykonávat nějakou operaci (třeba sčítání). Aby tuto operaci mohli vykonávat, musí pracovat s tzv. operandy. Operand je nějaká hodnota, která stojí před, nebo za operátorem (čísla, která sčítáme).

.

1 + 3 //plus je operátor, 1 a 3 jsou operandy

.

Operandy mohou být konstantní (neměnné), to jsou třeba čísla nebo jmenné konstanty jako MAX_PLAYERS, ale také variabilní (proměnné), to jsou proměnné, pole, návratové hodnoty funkcí apod. Kombinací operátorů a operandů vzniká výraz.

 

2. Dělení operátorů
a) Počet operandů
Dělit operátory můžeme podle různých kritérií. Prvním je počet operandů. Operátory s jedním operandem nazýváme unární, se dvěma operandy binární a se třemi operandy ternární.

.

!promenna //vykřičník je unární operátor
1 + 3 //plus je binární operátor
výraz ? true : false //otazník s dvojtečkou jsou jediným ternárním operátorem v Pawn

.

b ) Účel
Dále můžeme operátory dělit podle jejich účelu. Pak mluvíme o operátorech artimetických, relačních, logických, přiřazovacích a binárních.

Tohoto dělení se budeme držet a ty hlavní skupiny si blíže rozepíšeme.

3. Aritmetické operátory
Se základními aritmetickými operacemi jsme se setkali právě v matematice. Jsou to sčítání, odčítání, násobení a dělení.

.

new cislo = 5, cislo2 = 10;

cislo + cislo2 //plus sečte dva výrazy (výsledek je 15)
cislo - cislo2 //mínus odečte dva výrazy (výsledek je -5)
cislo * cislo2 //hvězdička vynásobí dva výrazy (výsledek je 50)
cislo / cislo2 //jedno lomítko vydělí dva výrazy (výsledek je 0.5)

.

Pak je tu ještě jeden speciální operátor pro dělení, který ovšem vrací zbytek po dělení. Nazývá se modulo.

.

cislo % cislo2 //procento vydělí dva výrazy a vrátí nám zbytek (zbytek je 5)

.

Všechny výše uvedené operátory jsou binární. Nezapomeňme, že pro ně platí stejná matematická pravidla jako v reálném životě (nulou nelze dělit, násobení má přednost před sčítáním, sčítání a násobení jsou komutativní operace atd.). Pokud chceme, aby nějaká operace měla přednost před jinou (sčítání před násobením), můžeme, stejně jako v matematice, použít kulaté závorky.

.

4 * (1 + 1) //díky závorkám dojde nejprve k sečtení jedniček a až poté k vynásobení čtyřkou

.

Dalšími aritmetickými operacemi jsou inkrementace a dekrementace. S těmi se setkáme později u cyklů. Oba operátory pro tyto operace jsou unární a uvádí se buď před, nebo za proměnnou. Ano, v tomto případě musí být operandem proměnná / buňka pole.

.

new cislo = 5;

cislo++ //inkrementace, hodnota proměnné cislo se zvětší o 1, tedy na 6
cislo-- //dekrementace, hodnota proměnné cislo se zmenší o 1, tedy na 4

.

Jak už je uvedeno v poznámce, inkrementace zvýší hodnotu o 1, dekrementace sníží hodnotu o 1.

Pro zajímavost (rozklikněte spoiler):

Spoiler

.

Poslední aritmetický operátor, který si zmíníme, je unární mínus. Uvádí se před operandem a jeho úkolem je převést kladné číslo v záporné a naopak. Na nulu nebude mít vliv.

.

-cislo

.

4. Závěr

První část návodu o operátorech je za námi. Vysvětlili jsme si pojmy jako operátor, operace, operand a výraz. Také jsme si uvedli, jak se operátory rozlišují a co to jsou aritmetické operátory. V příštím návodu si objasníme zbývající kategorie – relační, logické, přiřazovací a bitové operátory.

 

Tento návod, stejně jako ten předchozí, je určen pro nováčky, pokročilejší věci byly buďto úplně vynechány, nebo jsou uvedeny ve spoilerech. Přesto, zdá-li se Vám, že jsem něco opomněl, někde jsem se spletl nebo se jen chcete vyjádřit, pište do tohoto tématu.

 

Ověřený návod

Tento návod prošel validací, a lze ho proto považovat za ověřený.


  • 2


96b259ac47244701b5097887d9439120.png

I always enjoy meeting people more chemically imbalanced than myself. -Trevor Philips
Roses are gay, violets are gayer, fuck the poem and listen to Slayer.
Unix is user friendly. It just happens to be very selective about who it decides to make friends with.


Také označeno jedním nebo více klíčovými slovy: Návod, tutorial, tut, samp, pawn, operátor, operand, operace, aritmetika, výraz

0 uživatelů si prohlíží toto fórum

0 uživatelů, 0 návštěvníků 0 anonymních uživatelů

© 2015 IPS, Inc.

Zajímat Vás mohou ještě aktuální zprávy. sleviště, slevy dnes Herbalife je skvělou cestou pro dobré zdraví. Je libo dětský web?