Přejít na obsah

#4 Operátory – základy a aritmetické operátory [*]

tutorial tut samp Pawn operátor operand operace aritmetika výraz

  • Pokud chcete odpovědět, přihlaste se
Žádné odpovědi

#1
vEnd

vEnd

    Python maniac

  • Globální moderátor
  • Příspěvků: 682

Obtížnost: :1:

Osnova:
1. Úvod, co je operátor a operand
2. Dělení operátorů
3. Aritmetické operátory
4. Závěr

1. Úvod
Vítám Vás u čtvrtého návodu pro začínající pawnery. Tématem tohoto návodu budou základní informace o operátorech, jejich dělení a aritmetické operátory. O dalších druzích operátorů napíši, vzhledem k množství informací, návod zvlášť.

Ačkoliv to teď nevíte, operátory jsme využívali už v předchozích návodech, ale také v matematice (třeba +). Úkolem operátorů je vykonávat nějakou operaci (třeba sčítání). Aby tuto operaci mohli vykonávat, musí pracovat s tzv. operandy. Operand je nějaká hodnota, která stojí před, nebo za operátorem (čísla, která sčítáme).

.

1 + 3 //plus je operátor, 1 a 3 jsou operandy

.

Operandy mohou být konstantní (neměnné), to jsou třeba čísla nebo jmenné konstanty jako MAX_PLAYERS, ale také variabilní (proměnné), to jsou proměnné, pole, návratové hodnoty funkcí apod. Kombinací operátorů a operandů vzniká výraz.

 

2. Dělení operátorů
a) Počet operandů
Dělit operátory můžeme podle různých kritérií. Prvním je počet operandů. Operátory s jedním operandem nazýváme unární, se dvěma operandy binární a se třemi operandy ternární.

.

!promenna //vykřičník je unární operátor
1 + 3 //plus je binární operátor
výraz ? true : false //otazník s dvojtečkou jsou jediným ternárním operátorem v Pawn

.

b ) Účel
Dále můžeme operátory dělit podle jejich účelu. Pak mluvíme o operátorech artimetických, relačních, logických, přiřazovacích a binárních.

Tohoto dělení se budeme držet a ty hlavní skupiny si blíže rozepíšeme.

3. Aritmetické operátory
Se základními aritmetickými operacemi jsme se setkali právě v matematice. Jsou to sčítání, odčítání, násobení a dělení.

.

new cislo = 5, cislo2 = 10;

cislo + cislo2 //plus sečte dva výrazy (výsledek je 15)
cislo - cislo2 //mínus odečte dva výrazy (výsledek je -5)
cislo * cislo2 //hvězdička vynásobí dva výrazy (výsledek je 50)
cislo / cislo2 //jedno lomítko vydělí dva výrazy (výsledek je 0.5)

.

Pak je tu ještě jeden speciální operátor pro dělení, který ovšem vrací zbytek po dělení. Nazývá se modulo.

.

cislo % cislo2 //procento vydělí dva výrazy a vrátí nám zbytek (zbytek je 5)

.

Všechny výše uvedené operátory jsou binární. Nezapomeňme, že pro ně platí stejná matematická pravidla jako v reálném životě (nulou nelze dělit, násobení má přednost před sčítáním, sčítání a násobení jsou komutativní operace atd.). Pokud chceme, aby nějaká operace měla přednost před jinou (sčítání před násobením), můžeme, stejně jako v matematice, použít kulaté závorky.

.

4 * (1 + 1) //díky závorkám dojde nejprve k sečtení jedniček a až poté k vynásobení čtyřkou

.

Dalšími aritmetickými operacemi jsou inkrementace a dekrementace. S těmi se setkáme později u cyklů. Oba operátory pro tyto operace jsou unární a uvádí se buď před, nebo za proměnnou. Ano, v tomto případě musí být operandem proměnná / buňka pole.

.

new cislo = 5;

cislo++ //inkrementace, hodnota proměnné cislo se zvětší o 1, tedy na 6
cislo-- //dekrementace, hodnota proměnné cislo se zmenší o 1, tedy na 4

.

Jak už je uvedeno v poznámce, inkrementace zvýší hodnotu o 1, dekrementace sníží hodnotu o 1.

Pro zajímavost (rozklikněte spoiler):

Spoiler

.

Poslední aritmetický operátor, který si zmíníme, je unární mínus. Uvádí se před operandem a jeho úkolem je převést kladné číslo v záporné a naopak. Na nulu nebude mít vliv.

.

-cislo

.

4. Závěr

První část návodu o operátorech je za námi. Vysvětlili jsme si pojmy jako operátor, operace, operand a výraz. Také jsme si uvedli, jak se operátory rozlišují a co to jsou aritmetické operátory. V příštím návodu si objasníme zbývající kategorie – relační, logické, přiřazovací a bitové operátory.

 

Tento návod, stejně jako ten předchozí, je určen pro nováčky, pokročilejší věci byly buďto úplně vynechány, nebo jsou uvedeny ve spoilerech. Přesto, zdá-li se Vám, že jsem něco opomněl, někde jsem se spletl nebo se jen chcete vyjádřit, pište do tohoto tématu.

 

Ověřený návod

Tento návod prošel validací, a lze ho proto považovat za ověřený.


  • 3


I always enjoy meeting people more chemically imbalanced than myself. -Trevor Philips
It's hard to follow the train when you are hauling two number nines; a number nine large; a number six with extra dip; a number seven; two number 45s, one with cheese; and a large soda. -guess who


Také označeno jedním nebo více klíčovými slovy: Návod, tutorial, tut, samp, Pawn, operátor, operand, operace, aritmetika, výraz

0 uživatelů si prohlíží toto fórum

0 uživatelů, 0 návštěvníků 0 anonymních uživatelů

© 2015 IPS, Inc.

Zajímat Vás mohou ještě aktuální zprávy. sleviště, slevy dnes Herbalife je skvělou cestou pro dobré zdraví. Je libo dětský web?